Animals - Mga hayop

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Mga aso at pusa. Mga ibon at isda. Tungkol sa mga hayop.

palavras

      

Buildings, Organizations - Mga Gusali, Organisasyon

Churches, theatres, train stations, stores. Mga simbahan, tanghalan, istasyon ng tren, tindahan

palavras

      

Car - Kotse

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Ikaw ba ay nasa ibang bansa at gusto mong umarkila ng kotse? Kailangan mong malaman kung nasaan ang manibela

palavras

      

City, Streets, Transportation - Lunsod, Kalye, Transportasyon

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Huwag maligaw sa isang malaking siyudad. Magtanong kung paano makakarating sa bahay-opera

palavras

      

Clothing 1 - Pananamit 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Tungkol sa mga iyong isinusuot para maging kaaya aya at manatiling maayos

palavras


      

Colors - Kulay

All about red, white and blue. Tungkol sa kulay pula, puti at asul

palavras

      

Education 1 - Edukasyon 1

All about school, college, university. Tungkol sa eskwelahan, kolehiyo at unibersidad

palavras

      

Education 2 - Edukasyon 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Ikalawang bahagi ng ating leksyon ukol sa proseso ng edukasyon

palavras

      

Entertainment, Art, Music - Paglilibang, Sining, Musika

What would be our life without art? An empty shell. Ano kaya ang ating buhay kung walang sining? Isang punlong walang laman

palavras

      

Family - Pamilya

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Nanay, Tatay, mga kamag-anak. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa buhay.

palavras


      

Feelings, Senses - Saloobin, Pakiramdam

All about love, hate, smell and touch. Tungkol sa pag-ibig, pagkamuhi, pangamoy at pandama

palavras

      

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Pagkain, Kainan, Kusina 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Malinamnam na leksiyon. Ito ay tungkol sa iyong mga paborito, kinatatakaman at ninanais

palavras

      

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Pagkain, Kainan, Kusina 2

Part two of yummy lesson. Ikalawang bahagi ng malinamnam na leksyon

palavras

      

Geography: Countries, Cities... - Heograpiya: Mga Bansa, Siyudad…

Know the world where you live. Alamin ang mundong iyong tinitirahan

palavras

      

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Pagbati, Hiling, Pagtangkilik at Pamamaalam

Know how to socialize with people. Alamin kung paano makisalamuha sa ibang tao

palavras

      

Health, Medicine, Hygiene - Kalusugan, Medisina, Kalinisan

How to tell doctor about your headache. Paano sasabihin sa doktor na masakit ang iyong ulo

palavras


      

Human Body Parts - Mga bahagi ng Katawan ng Tao

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Ang katawan ay sisidlan ng kaluluwa. Pag-aralan ang tungkol sa mga binti, bisig at tenga

palavras

      

Human Characteristics 1 - Katangiang Pantao 1

How to describe people around you. Paano ilalarawan ang mga tao sa iyong paligid

palavras


      

Life, Age - Buhay, Edad

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Ang buhay ay maikli lamang. Pag-aralan ang bawat yugto mula pagkapanganak hanggang pagkamatay

palavras


      

Measures, Measurements - Sukat, Batayan ng Sukat

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Ano ang mas gusto mo, pulgada o sentimetro? Gumamit ka na ba ng metrik?

palavras

      

Money, Shopping - Pera, Pamimili

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Huwag kaligtaan ang araling ito. Matutong magbilang ng pera

palavras

      

Movement, Directions - Galaw, Direksyon

Move slowly, drive safely.. Gumalaw ng mabagal, magmaneho ng maayos

palavras

      

Nature - Kalikasan

Preserve nature, your mother!. Ingatan ang kalikasan, ang iyong ina!

palavras

      

Numbers - Numero

One, two, three… Millions, billions. Isa, dalawa, tatlo… Milyones, Bilyones

palavras


      

Plants - Halaman

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Matuto tungkol sa mga likas na yamang nakapaligid sa atin. Tungkol sa mga halaman: puno, bulaklak, palumpong

palavras

      

Profession - Propesyon

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Sa panahon ngayon, mahalaga na mayroon kang magandang propesyon. Maari bang maging dalubhasa ka ng walang kaalaman ukol sa wikang banyaga? Mahirap!

palavras


      

Religion, Politics, Military, Science - Relihiyon, Politika, Militar, Syensya

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Huwag kaligtaan ang aming pinakaseryosong leksyon sa lahat! Magkaisa at huwag magaway!

palavras

      

Sports, Games, Hobbies - Palakasan, Laro, Libangan

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Magsaya muna. Ito ay tungkol sa soccer, chess at mga koleksyon

palavras

      

Time 1 - Oras 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Tumatakbo ang oras! Wag na magpatumpik tumpik pa! Matuto tungkol sa oras ngayon sa Internet Polygot

palavras

      

Time 2 - Oras 2

Don`t waste your time! Learn new words. Huwag sayangin ang iyong oras! Matuto ng mga bagong salita

palavras

      

Tools - Kasangkapan

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Alamin kung ano ang dapat gamitin sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahardin

palavras


      

Weather - Panahon

There is no bad weather, all weather is fine.. Walang masamang panahon, lahat ng panahon ay maayos.

palavras

      

Work, Business, Office - Trabaho, Negosyo, Opisina

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Huwag masyado magpagod sa trabaho. Magpahinga muna, pag-aralan ang mga salita tungkol sa trabaho.

palavras

Languages: Inglês, Tagalog, more...
Lições: Inglês-Tagalog, more...
Audio Lições: Tagalog-Inglês