பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Pronume, Conjucții, Prepoziții


Usage Examples, Essays
Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Romanian
65 words
Word  ·  Translation
(இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட  ·   

அடியில்  ·   

அதேபோல  ·   

அதோடு சேர்த்து  ·   

அனைவரும்  ·   

அருகில்  ·   

அல்லது  ·   

அவர்  ·   

அவள்  ·   

அவ்ர்கள்  ·   

அவ்வாறே  ·   

ஆனால்  ·   

இடையில்  ·   

இரண்டும் ... மேலும்  ·   

இருந்த போதிலும்  ·   

இருந்து  ·   

இல்  ·   

இல்லாமல்  ·   

உடன்  ·   

உட்புறம்  ·   

எங்கு  ·   

எங்கே  ·   

எதிராக  ·   

எனவே  ·   

எனில்  ·   

என்ன  ·   

எப்படி  ·   

எப்போது  ·   

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக  ·   

ஏதாவது  ·   

ஏனெனில்  ·   

ஏன்  ·   

ஒவ்வொருவரும்  ·   

க்கு  ·   

க்கு  ·   

சமயத்தில்  ·   

சுற்றிலும்  ·   

தொடங்கி  ·   

நான்  ·   

நாம்  ·   

நீ  ·   

நோக்கி  ·   

பக்கத்தில்  ·   

படி  ·   
பற்றி  ·   

பின்னால்  ·   

பிறகு  ·   

பொருட்டு  ·   

போது  ·   

மத்தியில்  ·   

மற்றும்  ·   

மீண்டும்  ·   

மீது  ·   

முன்  ·   
மூலம்  ·   

மேலும்  ·   

மேலும்  ·   

மேலும் ஒரு விஷயம்  ·   

மேல்  ·   

யாருடைய  ·   

யாரோ ஒருவர்  ·   

யார்  ·   

வரைக்கும்  ·   

வெறும்  ·   

வெளியே  ·   

Essays

பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் (Tamil)


Pronume, Conjucții, Prepoziții (Romeno)