اعداد - Numeri

یک، دو، سه... میلیون، بیلیون.

Idioma da Sentença: Farsi
Idioma de Tradução: Latin


Word >> Translation
primus
0 0
viginti
0 0
miliardum
0 0
decem
0 0
duo
0 0
duodecim
0 0
secundus
0 0
terci
0 0
triens
0 0
triginta
0 0
tredecim
0 0
sex
0 0
sexaginta
0 0
centum
0 0
milio
0 0
novem
0 0
nonaginta
0 0
mill
0 0
octo
0 0
octoginta
0 0
septem
0 0
septuaginta
0 0
quinque
0 0
quinquaginta
0 0
quattuor
0 0
quadraginta
0 0
undecim
0 0
unus
0 0
numerus
0 0

Languages

Farsi, Latim, more

Lições

Farsi-Latim, more