ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது  -  to be cold

ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது - to be coldUsage Examples

ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது (Tamil)


to be cold (Angielski)


Even when I was a kid, I could never stand being cold.

I never thought I'd be cold in California.

I'm cold; I'm going to put a jumper on.