هوای بیرون آفتابیه.  -  Jest słonecznie.

هوای بیرون آفتابیه. - Jest słonecznie.Usage Examples

هوای بیرون آفتابیه. (Farsi)


Jest słonecznie. (Polski)