A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Animals - Zwierzęta

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.


      
  

Buildings, Organizations - Budynki, Organizacje

Churches, theatres, train stations, stores. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy


      
  

Car - Samochód

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę


      
  

City, Streets, Transportation - Miasto, Ulice, Transport

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery


      
  

Clothing 1 - Ubrania 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć


      
  

      
  

Colors - Kolory

All about red, white and blue. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim


      
  

Education 1 - Edukacja 1

All about school, college, university. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach


      
  

Education 2 - Edukacja 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych


      
  

Entertainment, Art, Music - Rozrywka, Sztuka, Muzyka

What would be our life without art? An empty shell. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą


      
  

Family - Rodzina

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.


      
  

Feelings, Senses - Uczucia, Zmysły

All about love, hate, smell and touch. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 2

Part two of yummy lesson. Część 2 pysznej lekcji


      
  

Geography: Countries, Cities... - Geografia: Kraje, Miasta

Know the world where you live. Poznaj świat w którym żyjesz


      
  

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Pozdrowienia, Prośby, Powitania, Pożegnania

Know how to socialize with people. Naucz się udzielać towarzysko      
  

Health, Medicine, Hygiene - Zdrowie, medycyna, higiena

How to tell doctor about your headache. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy


      
  

      
  

Human Body Parts - Części ciała człowieka

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach


      
  

Human Characteristics 1 - Cechy charakterystyczne człowieka 1

How to describe people around you. Jak opisać ludzi wokół ciebie


      
  

      
  

Life, Age - Życie, Wiek

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.


      
  

      
  

Measures, Measurements - Miary, Pomiary

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?


      
  

Money, Shopping - Pieniądze, Zakupy

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.


      
  

Movement, Directions - Ruch, Kierunki

Move slowly, drive safely. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie


      
  

Nature - Natura

Preserve nature, your mother!. Ocal naturę, twoją matkę!


      
  

Numbers - Liczby

One, two, three… Millions, billions. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony


      
  

      
  

Plants - Rośliny

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach


      
  

Profession - Zawód

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości językó      
  

      
  

Sports, Games, Hobbies - Sporty, Gry, Hobby

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.


      
  

Time 1 - Czas 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!


      
  

Time 2 - Czas 2

Don`t waste your time! Learn new words. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów


      
  

Tools - Narzędzia

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - Pogoda

There is no bad weather, all weather is fine. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra


      
  

Work, Business, Office - Praca, Biznes, Biuro

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy


Languages

Angielski, Polski, more