A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.


  

Churches, theatres, train stations, stores. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy


  

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę


  

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery


  

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć


  

  

All about red, white and blue. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim


  

All about school, college, university. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach


  

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych


  

What would be our life without art? An empty shell. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą


  

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.


  

All about love, hate, smell and touch. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku


  

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.


  

Part two of yummy lesson. Część 2 pysznej lekcji


  

Know the world where you live. Poznaj świat w którym żyjesz


  

Know how to socialize with people. Naucz się udzielać towarzysko  

How to tell doctor about your headache. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy


  

  

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach


  

How to describe people around you. Jak opisać ludzi wokół ciebie


  

  

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.


  

  

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?


  

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.


  

Move slowly, drive safely. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie


  

Preserve nature, your mother!. Ocal naturę, twoją matkę!


  

One, two, three… Millions, billions. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony


  

  

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach


  

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości językó  

  

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.


  

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!


  

Don`t waste your time! Learn new words. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów


  

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych


  

  

  

  

  

  

There is no bad weather, all weather is fine. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra


  

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy