A A Á B C C Č D D Ď E E É Ě F G H C I I Í J K L M N N Ň O O Ó P Q R R Ř S S Š T T Ť U U U Ú Ů V W X Y Y Ý Z Z Ž

      
  

Auto - Voiture

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction


      
  

Barvy - Couleurs

Vše o červené, bílé a modré. Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu


      
  

Budovy, organizace - Bâtiments, Organisations

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Églises, théâtres, gares, magasins


      
  

Čas 1 - Temps 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !


      
  

Čas 2 - Temps 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots


      
  

Části lidského těla - Pièces de Corps Humain

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles


      
  

Čísla - Nombres

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Un, deux, trois... Millions, milliards


      
  

      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Nourriture, Restaurants, Cuisine 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents


      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Nourriture, Restaurants, Cuisine 2

Pokračování lekce k sežrání.. Partie deux de leçon délicieuse


      
  

      
  

      
  

Města, ulice, doprava - Ville, Rues, Transport

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra


      
  

Míry, měření - Mesures

Máte raději palce, nebo centimetry?. Préférez-vous pouces ou des centimètres ?


      
  

Náboženství, politika, armáda, věda - Religion, La Politique, Militaires, La Science

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Ne manquez pas notre leçon plus sérieuse de tous !


      
  

Nástroje - Outils

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage      
  

Oblečení 1 - Habillement 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil


      
  

      
  

Peníze, nakupování - Argent, Shopping

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent


      
  

Počasí - Le Temps

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien


      
  

Pocity, smysly - Sentiments, Sens

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact


      
  

Pohyb, směry - Mouvement, Directions

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque


      
  

Popis člověka 1 - Caractéristiques Humaines 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Comment décrire des personnes autour de vous


      
  

      
  

Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Salutations, Demandes, Bienvenues, Adieux

Jak se dostat mezi lidi. Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes


      
  

Práce, podnikání, kancelář - Travail, Affaires, Bureau

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail


      
  

Příroda - La nature

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Préservez la nature, votre mère !


      
  

Profese - Profession

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !


      
  

Rodina - Famille

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie


      
  

      
  


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Sporty, hry, koníčky - Sports, Jeux, Passe-temps

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette


      
  

Vzdělání 1 - Éducation 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Tout au sujet de l`école, université


      
  

Vzdělání 2 - Éducation 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs


      
  

Zábava, umění, hudba - Divertissement, Art, Musique

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide


      
  

      
  

Zdraví, medicína, hygiena - Santé, Médecine, Hygiène

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête


      
  

Zeměpis: Země, města,.. - Géographie: Pays, Villes

Poznejte svět, ve kterém žijete. Connaissez le monde où vous vivez


      
  

Život, Stáří - La Vie, Âge

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort


      
  

Zvířata - Animaux

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux


Languages

Czeski, Francuski, more