மக்கள்: உறவினர், நண்பர்கள், எதிரிகள் ... - Homines: Propinqui, Amici, Hostes…Język docelowy: Tamil
Język bazowy: Latin


Word  ·  Translation
அஞ்சல் அட்டை  ·  photocartula
அண்டை வீட்டார்  ·  vicinus
அன்பு  ·  amor
அறைத் தோழன்  ·  vicinus
ஆண்பிள்ளை  ·  vir
ஆண்மையுள்ள  ·  masculinus
ஆராதித்தல்  ·  venerari
உண்மை  ·  veritas
உதவி  ·  auxilium
எதிரி  ·  hostis
ஓர் அறிவுரை  ·  consilium
கடைசிப் பெயர்  ·  cognomen
காதலித்தல்  ·  amare
குரல்  ·  vox
கூட்ட நெரிசல்  ·  turba
சரியாக  ·  rectus esse
சஹ (மனிதர்)  ·  compar
சிறு குழந்தை  ·  infantulus
சிறுமி  ·  puella
சிறுவன்  ·  puer
தவறாக  ·  falsus esse
நண்பர்  ·  amicus
நபர்  ·  caput
நம்பிக்கை வைத்தல்  ·  sperare
பரிசு  ·  donum
புரிந்துகொள்ளுதல்  ·  scire
பெண்  ·  femina
பெண்மையுள்ள  ·  femineus
பெயர்  ·  nomen
பொய்  ·  mendacium
பொய் சொல்லுதல்  ·  mentiri
மக்கள்  ·  populus
மன்னிக்கவும்  ·  poniteo
முட்டாள்  ·  stultus
முதல் பெயர்  ·  nomen
முத்தமிடுதல்  ·  ausculor
முத்தம்  ·  savium
விதவை  ·  viduus
விருந்தாளி  ·  hospes
வெறுத்தல்  ·  odire

Languages

Tamil, Łaciński, more