பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Vari Verbi 2Język docelowy: Tamil
Język bazowy: Italian


Word >> Translation
அனுமதிப்பது
0 0
அரட்டை அடிப்பது
0 0
அறிந்துகொள்வது
0 0
அழைப்பது
0 0
இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது
0 0
இணைப்பது
0 0
இயலுதல்
0 0
இழப்பது
0 0
உடைப்பது
0 0
உருவாக்குவது
0 0
உலர்த்துவது
0 0
ஊதுவது
0 0
எதையாவது கழற்றுவது
0 0
எதையாவது திருகுவது
0 0
எரிச்சல் காட்டுவது
0 0
ஏமாற்றுவது
0 0
ஒரு தவறை செய்வது
0 0
ஓய்வெடுப்பது
0 0
கண்விழிப்பது
0 0
கவலைப்படுவது
0 0
காலியாக்குவது
0 0
கிழிப்பது
0 0
கிழ்ப்படிவது
0 0
கீழே போடுவது
0 0
கீழ்ப்படிய மறுப்பது
0 0
குனிவது
0 0
கேலி பேசுவது
0 0
கைப்பற்றுவது
0 0
சந்திப்பது
0 0
சரளமாகப் பேசுவது
0 0
சரிபார்ப்பது
0 0
சலிப்படைவது
0 0
சுத்தம் செய்வது
0 0
தடுப்பது
0 0
திருடுவது
0 0
திரும்ப ஒப்படைப்பது
0 0
துடைப்பது
0 0
துளையிடுவது
0 0
தொந்தரவு செய்வது
0 0
தோற்கடிப்பது
0 0
நடுங்குவது
0 0
நடைபெறுவது
0 0
நம்புவது
0 0
நினைவுகூறுவது
0 0
நிரப்புவது
0 0
நீக்குவது
0 0
பதிலளிப்பது
0 0
பழகிப்போவது
0 0
பாதுகாப்பது
0 0
பின்பற்றுவது
0 0
பிரிந்துவிடுவது
0 0
புகார் கொடுப்பது
0 0
போராடுவது
0 0
பொருள் சுட்டுவது
0 0
மாற்றுவது
0 0
மீட்பது
0 0
மீண்டும் செய்வது
0 0
மூழ்குவது
0 0
வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது
0 0
வாக்குறுதி அளிப்பது
0 0
வாழ்த்துவது
0 0
விடுவிப்பது
0 0
விரிப்பது
0 0
விரும்புவது
0 0
விளக்குவது
0 0
வெற்றிபெறுவது
0 0

Languages

Tamil, Włoski, more