பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Verschillende Werkwoorden 266 words

0 0
Język docelowy: Tamil
Język bazowy: Dutch
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    laten
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    kletsen
   0 0 அறிந்துகொள்வது    weten
   0 0 அழைப்பது    uitnodigen
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    storen
   0 0 இணைப்பது    vastmaken
   0 0 இயலுதல்    in staat zijn
   0 0 இழப்பது    verliezen
   0 0 உடைப்பது    breken
   0 0 உருவாக்குவது    creëren
   0 0 உலர்த்துவது    drogen
   0 0 ஊதுவது    blazen
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    iets losdraaien
   0 0 எதையாவது திருகுவது    iets aandraaien
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    fronsen
   0 0 ஏமாற்றுவது    bedriegen
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    een fout maken
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    zich ontspannen
   0 0 கண்விழிப்பது    ontwaken
   0 0 கவலைப்படுவது    zich zorgen maken om
   0 0 காலியாக்குவது    leegmaken
   0 0 கிழிப்பது    scheuren
   0 0 கிழ்ப்படிவது    gehoorzamen
   0 0 கீழே போடுவது    laten vallen
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    niet gehoorzamen
   0 0 குனிவது    buigen
   0 0 கேலி பேசுவது    grappen maken
   0 0 கைப்பற்றுவது    vangen
   0 0 சந்திப்பது    ontmoeten
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    vloeiend spreken
   0 0 சரிபார்ப்பது    controleren
   0 0 சலிப்படைவது    verveeld zijn
   0 0 சுத்தம் செய்வது    wassen
   0 0 தடுப்பது    verbieden
   0 0 திருடுவது    stelen
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    teruggeven
   0 0 துடைப்பது    wissen
   0 0 துளையிடுவது    vervelen
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    ergeren
   0 0 தோற்கடிப்பது    verslaan
   0 0 நடுங்குவது    schudden
   0 0 நடைபெறுவது    plaatsvinden
   0 0 நம்புவது    geloven
   0 0 நினைவுகூறுவது    onthouden
   0 0 நிரப்புவது    vullen
   0 0 நீக்குவது    verwijderen
   0 0 பதிலளிப்பது    antwoorden
   0 0 பழகிப்போவது    wennen aan
   0 0 பாதுகாப்பது    beschermen
   0 0 பின்பற்றுவது    volgen
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    scheiden
   0 0 புகார் கொடுப்பது    klagen
   0 0 போராடுவது    vechten
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    betekenen
   0 0 மாற்றுவது    veranderen
   0 0 மீட்பது    redden
   0 0 மீண்டும் செய்வது    herhalen
   0 0 மூழ்குவது    zinken
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    overhalen
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    beloven
   0 0 வாழ்த்துவது    wensen
   0 0 விடுவிப்பது    loslaten
   0 0 விரிப்பது    ontvouwen
   0 0 விரும்புவது    willen
   0 0 விளக்குவது    uitleggen
   0 0 வெற்றிபெறுவது    lukken
Languages: Tamil, Holenderski, more...
Lekcje: Tamil-Holenderski, more...