فعل‌های گوناگون 2 - 다양한 동사266 words

0 0
Język docelowy: Farsi
Język bazowy: Korean
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن    바라다
      0 0 آزاد کردن    놓아주다
      0 0 آزردن    짜증나게 하다
      0 0 اتفاق افتادن    발생하다
      0 0 اجازه دادن    ~하도록 내버려두다
      0 0 اخم کردن    찡그리다
      0 0 از دست دادن    잃다
      0 0 استراحت کردن    쉬다
      0 0 اسیر کردن    사로잡다
      0 0 اشتباه کردن    실수하다
      0 0 انداختن    떨어뜨리다
      0 0 ایجاد کردن    창조하다
      0 0 باز کردن    펴다
      0 0 باور کردن    믿다
      0 0 به خاطر آوردن    기억하다
      0 0 بیدار شدن    일어나다
      0 0 ترغیب کردن    설득하다
      0 0 تغییر دادن    바꾸다
      0 0 تند تند حرف زدن    이야기하다
      0 0 توانستن    할 수 있다
      0 0 توضیح دادن    설명하다
      0 0 تکرار کردن    반복하다
      0 0 جدا کردن    분리하다
      0 0 حذف کردن    없애다
      0 0 خالی کردن    비우다
      0 0 خسته کردن    지루하게 하다
      0 0 خشک کردن    말리다
      0 0 خم شدن    굽히다
      0 0 خواستن    원하다
      0 0 دانستن    알다
      0 0 دزدیدن    훔치다
      0 0 دعوا کردن    싸우다
      0 0 دعوت کردن    초대하다
      0 0 دمیدن    불다
      0 0 دنباله روی کردن    따르다
      0 0 روان صحبت کردن    유창하게 말하다
      0 0 زدن    때리다
      0 0 سرپیچی کردن    불복종하다
      0 0 شستن    씻다
      0 0 شوخی کردن    농담하다
      0 0 شکایت کردن    불평하다
      0 0 شکستن    부러뜨리다
      0 0 ضمیمه کردن    부착하다
      0 0 عادت کردن    ~하는데 익숙하다
      0 0 غرق شدن    가라앉다
      0 0 فریب دادن    속이다
      0 0 قول دادن    약속하다
      0 0 لرزیدن    흔들다
      0 0 محافظت کردن    보호하다
      0 0 مزاحم شدن    방해하다
      0 0 معنی دادن    의미하다
      0 0 ملاقات کردن    만나다
      0 0 ممنوع کردن    금지하다
      0 0 موفق شدن    성공하다
      0 0 نجات دادن    구하다
      0 0 نگران چیزی بودن    걱정하다
      0 0 پاره کردن    찢다
      0 0 پاسخ دادن    대답하다
      0 0 پاک کردن    닦다
      0 0 پر کردن    채우다
      0 0 پس دادن    돌려주다
      0 0 پیروی کردن    따르다
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    돌려서 닫다
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    돌려서 열다
      0 0 کسل بودن    지루하다
      0 0 کنترل کردن    체크하다
Languages: Farsi, Koreański, more...
Lekcje: Farsi-Koreański, more...