المهنة - Profesio

من الضروري جداً الحصول على مهنة جيدة هذه الأيام . هل من الممكن أن تصبح محترفاً من دون المعرفة بلغات أجنبية؟ بصعوبة. Gravas havi bonan profesion hodiaŭ. Ĉu vi povas esti bona profesiulo sen koni fremdlingvojn? Malfacile!

Język docelowy: Arabic
Język bazowy: Esperanto
48 words
Word  ·  Translation
 ·  vendisto  
 ·  kirurgo  
 ·  soldato  
 ·  generalo  
 ·  bakisto, panisto  
 ·  pentristo  
 ·  turisto  
 ·  akvotubisto  
 ·  sekretario  
 ·  politikisto  
 ·  policisto  
 ·  ĵurnalisto  
 ·  kuiristo  
 ·  kuracisto  
 ·  piloto  
 ·  sciencisto  
 ·  laboristo  
 ·  fizikisto  
 ·  filozofo  
 ·  verkisto  
 ·  ŝtelisto  
 ·  novulo  
 ·  volontulo  
 ·  advokato  
 ·  estro  
 ·  farmisto  
 ·  bankisto  
 ·  fotisto  
 ·  stevardino  
 ·  instruisto  
 ·  bibliotekisto  
 ·  flegistino  
 ·  muzikisto  
 ·  meĥanikisto  
 ·  ĉarpentisto  
 ·  floristo  
 ·  domomastrino  
 ·  negocisto  
 ·  fajrestingisto  
 ·  poŝtisto  
 ·  dentisto  
 ·  rubisto  
 ·  librotenisto  
 ·  esploristo  
 ·  frizisto  
 ·  aktoro  
 ·  aktorino  
 ·  inĝeniero