கஷ்கொட்டை  -  кестен

கஷ்கொட்டை - кестен



Usage Examples

கஷ்கொட்டை (Tamil)


кестен (Bulgarsk)