பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Forskjellige verb 1Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Norwegian

Languages

Tamil, Norsk, mer

Undervisninger

Tamil-Norsk, mer