இயக்கம், திசைகள் - Bevegelse, Retninger

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Bedre sent enn aldri

0 words

0 0
Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Norwegian

Word Translation
Languages: Tamil, Norsk, mer...
Undervisninger: Tamil-Norsk, mer...