இயக்கம், திசைகள் - Bevegelse, Retninger

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Bedre sent enn aldri

Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Norwegian

Languages

Tamil, Norsk, mer

Undervisninger

Tamil-Norsk, mer