செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - Materialoj, ŝtofoj, objektoj, iloj.Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Esperanto


Word >> Translation
ஆக்கப்பொருள் materialo
0 0
இரும்பு fero
0 0
உருகுதல் fandiĝi
0 0
உலர்தல் seka
0 0
உலோகம் metalo
0 0
ஊச்சியான pintigita
0 0
எண்ணெய் oleo
0 0
கடினமான malmola
0 0
கனமான peza
0 0
கம்பளி ஆடை lano
0 0
கரடு முரடான kruda
0 0
கல் ŝtono
0 0
களிமண் argilo
0 0
காகிதம் papero
0 0
குறுகிய mallarĝa
0 0
குளிர் அடைதல் malvarmiĝi
0 0
குளிர்ச்சியான malvarma
0 0
குளிர்தல் malvarmigi
0 0
கூர்மையான akra
0 0
சூடான varma
0 0
செங்கல் briko
0 0
திரவம் fluidaĵo
0 0
திறந்த malfermita
0 0
துணி ŝtofo
0 0
துரு பிடித்தல் rusti
0 0
துளை truo
0 0
தோல் ledo
0 0
நனைதல் malsekiĝi
0 0
நனைத்தல் malsekigi
0 0
நீராவி vaporo
0 0
பனிக்கட்டி glaco
0 0
புத்தம் புதிய nova
0 0
மரப்பலகை tabulo
0 0
மரம் ligno
0 0
மழுங்கிய malakra
0 0
மிருதுவான mola
0 0
மூடிய fermita
0 0
மென்மையான glata
0 0
மேற்பரப்பு surfaco
0 0
வழுக்குகிற glita
0 0
வாடுதல் putri
0 0
வெற்றிடம் vakuo
0 0

Languages

Tamil, Esperanto, mer

Undervisninger

Tamil-Esperanto, mer