மக்கள்: உறவினர், நண்பர்கள், எதிரிகள் ... - Homoj: parencoj, amikoj, malamikoj…Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Esperanto


Word >> Translation
அஞ்சல் அட்டை poŝtkarto
0 0
அண்டை வீட்டார் najbaro
0 0
அன்பு amo
0 0
அறைத் தோழன் kunvivanto
0 0
ஆண்பிள்ளை viro
0 0
ஆண்மையுள்ள vira
0 0
ஆராதித்தல் adori
0 0
உண்மை vero
0 0
உதவி helpo
0 0
எதிரி malamiko
0 0
ஒருவரையொருவர் முத்தமிடுதல் kisi unu la alian
0 0
ஓர் அறிவுரை konsilo
0 0
கடைசிப் பெயர் familia nomo
0 0
காதலித்தல் ami
0 0
குரல் voĉo
0 0
கூட்ட நெரிசல் homamaso
0 0
கை குலுக்குதல் premi la manon
0 0
சரியாக pravi
0 0
சஹ (மனிதர்) ulo
0 0
சிறு குழந்தை bebo
0 0
சிறுமி knabino
0 0
சிறுவன் knabo
0 0
தவறாக malpravi
0 0
நண்பர் amiko
0 0
நபர் persono
0 0
நம்பிக்கை வைத்தல் esperi
0 0
பரிசு donaco
0 0
பித்தன் போல kiel frenezulo
0 0
புரிந்துகொள்ளுதல் kompreni
0 0
பூச்செண்டு bukedo
0 0
பெண் virino
0 0
பெண்மையுள்ள ina
0 0
பெயர் nomo
0 0
பொய் mensogo
0 0
பொய் சொல்லுதல் mensogi
0 0
மக்கள் homoj
0 0
மன்னிக்கவும் bedaŭri
0 0
முட்டாள் stultulo
0 0
முதல் பெயர் antaŭnomo
0 0
முத்தமிடுதல் kisi
0 0
முத்தம் kiso
0 0
விதவை vidvo
0 0
விருந்தாளி gasto
0 0
வெறுத்தல் malami
0 0

Languages

Tamil, Esperanto, mer

Undervisninger

Tamil-Esperanto, mer