இயக்கம், திசைகள் - Bewegung, Richtungen

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Langsam bewegen, sicher fahren.

Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: German

Word >> Translation

Languages

Tamil, Tysk, mer

Undervisninger

Tamil-Tysk, mer