Különféle igék 1 - Various Verbs 169 words

0 0
Ordspråk: Hungarian
Oversettelsespråk: English
Word Translation
      0 0 adni    to give
      0 0 ajánlani    to offer
      0 0 aludni    to sleep
      0 0 ásni    to dig
      0 0 befedni    to cover
      0 0 behajtani    to fold
      0 0 bekeríteni    to surround
      0 0 beszélni    to speak
      0 0 birtokolni    to have
      0 0 cipelni    to carry
      0 0 csinálni    to make
      0 0 dobni    to throw
      0 0 dohányozni    to smoke
      0 0 égni    to burn
      0 0 elaludni    to fall asleep
      0 0 elfelejteni    to forget
      0 0 elkezdeni    to begin
      0 0 elmenni    to leave
      0 0 elrejteni    to hide
      0 0 elterjedni    to spread
      0 0 eltűnni    to disappear
      0 0 észrevenni    to notice
      0 0 foglalni    to occupy
      0 0 függeni    to depend
      0 0 gondolkodni    to think
      0 0 hallani    to hear
      0 0 hallgatni    to listen to
      0 0 használni    to use
      0 0 hozni    to bring
      0 0 írni    to write
      0 0 jobban kedvelni valamit    to prefer
      0 0 kapni    to receive
      0 0 kell    to have to
      0 0 kérdezni    to ask
      0 0 keresni    to look for
      0 0 kinyújtani    to stretch
      0 0 küldeni    to send
      0 0 lakni    to reside
      0 0 látni    to see
      0 0 leírni    to describe
      0 0 lenni    to be
      0 0 megérteni    to understand
      0 0 megjavítani    to repair
      0 0 megtartani    to keep
      0 0 megütni    to hit
      0 0 nézni    to watch
      0 0 öltözni    to dress
      0 0 olvasni    to read
      0 0 önteni    to pour
      0 0 próbálni    to try
      0 0 remélni    to hope
      0 0 seperni    to sweep
      0 0 sírni    to cry
      0 0 szagolni    to smell
      0 0 szórakozni    to have fun
      0 0 szükségesnek lenni    to need
      0 0 találni    to find
      0 0 tartozni    to belong
      0 0 tenni    to put
      0 0 tenni    to do
      0 0 tölteni    to spend
      0 0 ülni    to sit
      0 0 válaszolni    to reply
      0 0 választani    to choose
      0 0 válni    to become
      0 0 várni    to wait
      0 0 venni    to take
      0 0 viselni    to wear
      0 0 zárni    to close
Languages: Ungarsk, Engelsk, mer...
Undervisninger: Ungarsk-Engelsk, mer...
Audio Undervisning: Ungarsk-Engelsk