Animaux - Zvířata

Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech


      
  

Argent, Shopping - Peníze, nakupování

Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze


      
  

Bâtiments, Organisations - Budovy, organizace

Églises, théâtres, gares, magasins. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody


      
  

Caractéristiques Humaines 1 - Popis člověka 1

Comment décrire des personnes autour de vous. Jak popsat lidi kolem sebe


      
  

      
  

      
  

Couleurs - Barvy

Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu. Vše o červené, bílé a modré


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Divertissement, Art, Musique - Zábava, umění, hudba

Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka


      
  

Éducation 1 - Vzdělání 1

Tout au sujet de l`école, université. Všechno o škole, vysoké a univerzitě


      
  

Éducation 2 - Vzdělání 2

Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání


      
  

Famille - Rodina

Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života      
  

Géographie: Pays, Villes - Zeměpis: Země, města,..

Connaissez le monde où vous vivez. Poznejte svět, ve kterém žijete


      
  

Habillement 1 - Oblečení 1

Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo


      
  

      
  

La nature - Příroda

Préservez la nature, votre mère !. Ochraňujte přírodu, svou matku!


      
  

La Vie, Âge - Život, Stáří

La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti


      
  

Le Temps - Počasí

Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné


      
  

      
  

      
  

Mesures - Míry, měření

Préférez-vous pouces ou des centimètres ?. Máte raději palce, nebo centimetry?


      
  

Mouvement, Directions - Pohyb, směry

Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně


      
  

Nombres - Čísla

Un, deux, trois... Millions, milliards. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy


      
  

Nourriture, Restaurants, Cuisine 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.


      
  

Nourriture, Restaurants, Cuisine 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Partie deux de leçon délicieuse. Pokračování lekce k sežrání.


      
  

Outils - Nástroje

Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení


      
  

Pièces de Corps Humain - Části lidského těla

Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši      
  

Profession - Profese

Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!


      
  

      
  

Religion, La Politique, Militaires, La Science - Náboženství, politika, armáda, věda

Ne manquez pas notre leçon plus sérieuse de tous !. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!


      
  

      
  

Salutations, Demandes, Bienvenues, Adieux - Pozdravy, prosby, uvítání, loučení

Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes. Jak se dostat mezi lidi


      
  

Santé, Médecine, Hygiène - Zdraví, medicína, hygiena

Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy


      
  

Sentiments, Sens - Pocity, smysly

Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku


      
  

Sports, Jeux, Passe-temps - Sporty, hry, koníčky

Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček


      
  

Temps 1 - Čas 1

Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!


      
  

Temps 2 - Čas 2

Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka


      
  

Travail, Affaires, Bureau - Práce, podnikání, kancelář

Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci


      
  

Ville, Rues, Transport - Města, ulice, doprava

Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře


      
  

Voiture - Auto

Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.


Languages

French, Czech, more

Lessons

French-Czech, more