A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. แมวและสุนัข นกและปลา เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมด


  

Churches, theatres, train stations, stores. โบสถ์ โรงละคร สถานีรถไฟ ห้าง


  

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. คุณอยู่ในต่างประเทศและอยากจะเช่ารถสักคันไหม? คุณต้องรู้ว่าที่ไหนมีมีรถให้เช่าบ้าง


  

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. อย่าหลงทางในเมืองใหญ่ ถามว่าคุณจะไปที่โอเปร่าเฮ้าส์ได้อย่างไร


  

All about what you put on in order to look nice and stay warm. ทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสวมใส่เพื่อให้ดูดีและอบอุ่น


  

  

All about red, white and blue. ทั้งหมดเกี่ยวกับ สีแดง สีขาว และสีฟ้า


  

All about school, college, university. ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย


  

Part 2 of our famous lesson about educational processes. ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา


  

What would be our life without art? An empty shell. ชีวิตเราจะเป้นอย่างไรถ้าปราศจากศิลปะ? ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ


  

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. แม่ พ่อ ญาติ ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต


  

All about love, hate, smell and touch. ทั้งหมดเกี่ยวกับความรัก ความเกลียด การได้กลิ่นและการสัมผัส


  

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. บทเรียนอร่อย ทั้งหมดเกี่ยวกับความอยากเล็กๆที่อร่อยของโปรดของคุณ


  

Part two of yummy lesson. ส่วนที่ 2 ของบทเรียนอร่อย


  

  

Know how to socialize with people. เรียนรู้วิธีที่จะเข้าสังคมกับคนอื่น  

How to tell doctor about your headache. วิธีการบอกแพทย์เกี่ยวกับการปวดหัวของคุณ


  

  

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. ร่างกายเป็นที่อยู่ของจิตใจ เรียนรู้เกี่ยวกับขา แขนและหู


  

How to describe people around you. วิธีการอธิบายคนรอบตัวคุณ


  

  

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. ชีวิตสั้นนัก เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดของมันตั้งแต่เกิดจนตาย


  

  

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. คูณชอบนิ้วหรือเซนติเมตร? คุณสูงถึงเมตรยัง?


  

Do not miss this lesson. Learn how to count money. อย่าพลาดบทเรียนนี้ เรียนวิธีการนับเงิน


  

Move slowly, drive safely.. การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย


  

Preserve nature, your mother!. อนุรักษ์ธรรมชาติ แม่ของคุณ


  

One, two, three… Millions, billions. หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน


  

  

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. เรียนเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติรอบๆตัวเรา ทั้งหมดเกี่ยวกับพืช ต้นไม้ ดอกไม้ พุ่มไม้


  

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. การมีอาชีพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน คุณสามารถเป็นมืออาชีพโดยปราศจากความรู้ได้ไหม?  

  

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. อย่าพลาดบทเรียนที่สุดของเรา! สร้างรักไม่สร้างสงคราม.


  

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. มีความสนุก ทั้งหมดเกี่ยวกับฟุตบอล หมากรุก และการสะสมไม้ขีดไฟ


  

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. เวลาไม่รอท่า เวลาเดินเร็ว! เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาด้วยอินเตอร์เน็ตโพลีกลอทตอนนี้เลย


  

Don`t waste your time! Learn new words. อย่าปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ เรียนรู้คำใหม่ๆ


  

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. รู้ว่าคุณควรจะใช้อะไรในการทำความสะอาด ซ่อม ทำสวน


  

  

  

  

  

  

There is no bad weather, all weather is fine.. ไม่มีอากาศไม่ดี ภูมิอากาศทั้งหมดดั


  

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน