A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Animals - Wanyama

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Paka na mbwa, Ndege na samaki


      
  

Buildings, Organizations - Majumba, Mashirika

Churches, theatres, train stations, stores. Makanisa, Majumba ya sinema, Stesheni za gari moshi


      
  

Car - Gari

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Uko ugenini na unataka kukodisha gari? Lazima ujue pale usukani uko


      
  

City, Streets, Transportation - Jiji, Mitaa, Usafiri

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Usipotee kwa jiji kubwa. Uliza vile unaweza kwa jumba la Opera


      
  

Clothing 1 - Mavazi 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Vile unapaswa kuvaa ndio uonekane mzuri na ukae na joto


      
  

      
  

Colors - Rangi

All about red, white and blue. Yote yahusio nyekundu, nyeupe na samawati


      
  

Education 1 - Masomo 1

All about school, college, university. Yote kuhusu shule, chuo , chuo kikuu


      
  

Education 2 - Masomo 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Sehemu ya pili ya funzo maarufu kuhusu mifumo ya masomo.


      
  

Entertainment, Art, Music - Kutumbuizwa, Sanaa, Muziki

What would be our life without art? An empty shell. Maisha yetu yangekuwaje bila sanaa? Chombo nduni


      
  

Family - Familia

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Mama, baba, jamaa. Familia ni muhimu sana maishani


      
  

Feelings, Senses - Hisia, Nadhari

All about love, hate, smell and touch. Yote kuhusu upendo, chuki na mguso


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Vyakula, Mikahawa, Jikoni 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Funzo la vitamu. Yote kuhusu vitamu ndogo ndogo


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Vyakula, Mikahawa, Jikoni 2

Part two of yummy lesson. Sehemu ya pili ya vitamu


      
  

Geography: Countries, Cities... - Geografia: nchi, Majiji…

Know the world where you live. Jua dunia pale unakaa


      
  

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Salamu, Maombi, Makaribisho, Maagano

Know how to socialize with people. Jua vile utakusanyika na watu      
  

Health, Medicine, Hygiene - Afya, Dawa, Usafi

How to tell doctor about your headache. Vile unaweza kumuambia daktari kuhusu kichwa chako kuumwa


      
  

      
  

Human Body Parts - Viungo vya mwili

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Mwili ndicho chombo cha roho. Soma kuhusu miguu, miikono na masikio


      
  

Human Characteristics 1 - Tabia za watu 1

How to describe people around you. Jinsi ya kuwaelekeza watu walio karibu nawe


      
  

      
  

Life, Age - Maisha, miaka

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Maisha ni mafupi, jifunze kusuhu sehemu zote kuanzia kuzaliwa hadi kifo


      
  

      
  

Measures, Measurements - Kupima, Vipimo

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Je unapendelea inchi ama Sentimita? Uko kwa metric bado?


      
  

Money, Shopping - Pesa, Ununuzi

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Usikose funzo hili. Jifunze kuhesabu pesa


      
  

Movement, Directions - Kusonga, Pande

Move slowly, drive safely.. Songea pole pole, endesha gari kwa usalama


      
  

Nature - Hulka

Preserve nature, your mother!. Dumisha hulka, mamako!


      
  

Numbers - Nambari

One, two, three… Millions, billions. Moja, Mbili, Tatu…Mamilioni, Mabilioni


      
  

      
  

Plants - Mimea

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Jifunze kuhusu mazingira yetu. Yote kuhusu mimea: miti, maua, misitu


      
  

Profession - Amali

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Ni muhimu sana kuwa na amali ya maana siku hizi. Je, unaweza kuwa mmali bila kujua lugha za kigeni? Ni vigumu mno      
  

      
  

Religion, Politics, Military, Science - Dini, Siasa, Jeshi, Sayansi

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Usikose funzo la maana kushinda yote! Dumisha amani sio vita


      
  

Sports, Games, Hobbies - Michezo, Michezo, changamko

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Furahia, Yote kuhusu soka, sataraji, mkusanyiko wa michezo


      
  

Time 1 - Mda 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Mda unayoyoma, Hakuna mda wa kupoteza! Jifunze kuhusu mda kupitia mtambo wa Polyglot sasa hivi!


      
  

Time 2 - Mda 2

Don`t waste your time! Learn new words. Usipoteze mda wako. Jifunze maneno mapya


      
  

Tools - Vifaa

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Jua unachohitaji kutumia kwa kuosha, kutengeneza, kupalilia


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - Hali ya hewa

There is no bad weather, all weather is fine.. Hakuna hali ya hewa mbaya


      
  

Work, Business, Office - Kazi, Biashara, Ofisi

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Usifanye kazi sana. Pumzika. Jifunze kuhusu maneno ya kazi


Languages

English, Swahili, more