Animals - Djur

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur


      
  

Buildings, Organizations - Byggnader, Organisationer

Churches, theatres, train stations, stores. Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer


      
  

Car - Bil

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på


      
  

City, Streets, Transportation - Stad, Vägar, Transport

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.


      
  

Clothing 1 - Klädsel 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm


      
  

      
  

Colors - Färger

All about red, white and blue. Allt om rött, vitt och blått


      
  

Education 1 - Utbildning 1

All about school, college, university. Allt om skolan, högskolan, universitet


      
  

Education 2 - Utbildning 1

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser


      
  

Entertainment, Art, Music - Underhållning, Konst, Musik

What would be our life without art? An empty shell. Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal


      
  

Family - Familj

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.


      
  

Feelings, Senses - Känslor, Sinnen

All about love, hate, smell and touch. Allt om kärlek, hat, lukt och beröring


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Mat, Restauranger, Kök 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Mat, Restauranger, Kök 1

Part two of yummy lesson. Del två av vår mumslektionen


      
  

Geography: Countries, Cities... - Geografi: Länder, Städer…

Know the world where you live. Lär känna världen du lever i


      
  

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Att hälsa, Förfrågningar, Välkomster, Farväl

Know how to socialize with people. Ta reda på hur man ska socialisera med människor      
  

Health, Medicine, Hygiene - Hälsa, Medicin, Hygien

How to tell doctor about your headache. Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk


      
  

      
  

Human Body Parts - Kroppsdelar

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron


      
  

Human Characteristics 1 - Människoegenskaper 1

How to describe people around you. Hur man ska beskriva människor omkring sig


      
  

      
  

Life, Age - Livet, Ålder

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.


      
  

      
  

Measures, Measurements - Mätningar

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?


      
  

Money, Shopping - Pengar, Shopping

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.


      
  

Movement, Directions - Rörelse, Direktion

Move slowly, drive safely.. Röd dig sakta, kör säkert


      
  

Nature - Natur

Preserve nature, your mother!. Skydda naturen, din mor!


      
  

Numbers - Nummer

One, two, three… Millions, billions. En, två, tre… Miljoner, Miljarder


      
  

      
  

Plants - Växter

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar


      
  

Profession - Yrke

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?      
  

      
  

Religion, Politics, Military, Science - Religion, Politik, Militärvetenskap

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!


      
  

Sports, Games, Hobbies - Sport, Spel, Hobby

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling


      
  

Time 1 - Tid 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!


      
  

Time 2 - Tid 2

Don`t waste your time! Learn new words. Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord


      
  

Tools - Verktyg

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - Väder

There is no bad weather, all weather is fine.. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder


      
  

Work, Business, Office - Jobb, Affärer, Kontor

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb


Languages

English, Swedish, more