A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Animals - Zvířata

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech


      
  

Buildings, Organizations - Budovy, organizace

Churches, theatres, train stations, stores. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody


      
  

Car - Auto

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.


      
  

City, Streets, Transportation - Města, ulice, doprava

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře


      
  

Clothing 1 - Oblečení 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo


      
  

      
  

Colors - Barvy

All about red, white and blue. Vše o červené, bílé a modré


      
  

Education 1 - Vzdělání 1

All about school, college, university. Všechno o škole, vysoké a univerzitě


      
  

Education 2 - Vzdělání 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání


      
  

Entertainment, Art, Music - Zábava, umění, hudba

What would be our life without art? An empty shell. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka


      
  

Family - Rodina

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života


      
  

Feelings, Senses - Pocity, smysly

All about love, hate, smell and touch. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Part two of yummy lesson. Pokračování lekce k sežrání.


      
  

Geography: Countries, Cities... - Zeměpis: Země, města,..

Know the world where you live. Poznejte svět, ve kterém žijete


      
  

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Pozdravy, prosby, uvítání, loučení

Know how to socialize with people. Jak se dostat mezi lidi      
  

Health, Medicine, Hygiene - Zdraví, medicína, hygiena

How to tell doctor about your headache. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy


      
  

      
  

Human Body Parts - Části lidského těla

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši


      
  

Human Characteristics 1 - Popis člověka 1

How to describe people around you. Jak popsat lidi kolem sebe


      
  

      
  

Life, Age - Život, Stáří

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti


      
  

      
  

Measures, Measurements - Míry, měření

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Máte raději palce, nebo centimetry?


      
  

Money, Shopping - Peníze, nakupování

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze


      
  

Movement, Directions - Pohyb, směry

Move slowly, drive safely.. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně


      
  

Nature - Příroda

Preserve nature, your mother!. Ochraňujte přírodu, svou matku!


      
  

Numbers - Čísla

One, two, three… Millions, billions. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy


      
  

      
  

Plants - Rostliny

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře


      
  

Profession - Profese

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!      
  

      
  

Religion, Politics, Military, Science - Náboženství, politika, armáda, věda

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!


      
  

Sports, Games, Hobbies - Sporty, hry, koníčky

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček


      
  

Time 1 - Čas 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!


      
  

Time 2 - Čas 2

Don`t waste your time! Learn new words. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka


      
  

Tools - Nástroje

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - Počasí

There is no bad weather, all weather is fine.. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné


      
  

Work, Business, Office - Práce, podnikání, kancelář

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci


Languages

English, Czech, more

Lessons

English-Czech, more