A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Animals - Животните

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Котки и кучета. Птици и риби. В света на животните.


      
  

Buildings, Organizations - Сгради, организации

Churches, theatres, train stations, stores. Църкви, театри, гари, магазини


      
  

Car - Кола

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Намирате се в чужбина и искате да си вземете кола под наем? Много е важно да знаете къде й е кормилото


      
  

City, Streets, Transportation - Град, улица, транспорт

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Внимавайте да не се загубите в големия град. Научете да попитате правилно как да стигнете до операта


      
  

Clothing 1 - Облекло 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Всичко за топлите дрехи и естетичния вид


      
  

      
  

Colors - Цветове

All about red, white and blue. Всеки ловец знае къде се крие фазанът


      
  

Education 1 - Образование 1

All about school, college, university. Всичко за училището, института, университета


      
  

Education 2 - Образование 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Част Втора на известния ни урок за образователните процеси


      
  

Entertainment, Art, Music - Развлечение, изкуство, музика

What would be our life without art? An empty shell. Какво би бил животът ни без изкуство? Празна черупка на мида


      
  

Family - Семейство

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Майка, баща, роднини. Семейството е най-святото в живота.


      
  

Feelings, Senses - Чувствата, осезанията

All about love, hate, smell and touch. Всичко за любовта и омразата, обоняние и осезание


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Ядене, ресторанти, кухня 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Вкусен урок. Всичко за Вашите любими деликатеси


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Ядене, ресторанти, кухня 2

Part two of yummy lesson. Вкусен урок. Част втора


      
  

Geography: Countries, Cities... - География: страни, градове…

Know the world where you live. Опознай светът, в който живееш


      
  

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Поздрави, молби, обръщения, сбогувания

Know how to socialize with people. Научете се да общувате с хората      
  

Health, Medicine, Hygiene - Здраве, медицина, хигиена

How to tell doctor about your headache. Как да кажем на доктора, че имаме главоболие


      
  

      
  

Human Body Parts - Частите на тялото

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Лицето е огледало на душата. Всичко за ръцете, краката и ушите.


      
  

Human Characteristics 1 - Човешките качества 1

How to describe people around you. Как да характеризираме хората около нас


      
  

      
  

Life, Age - Животът, Възрастта

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Животът е кратък. Научете всичко за неговите етапи от рождението до смъртта


      
  

      
  

Measures, Measurements - Мерки, измервания

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Какво предпочитате - инчове или сантиметри? Десетична мерна система ли използвате?


      
  

Money, Shopping - Пари, покупки

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Не пропускайте този урок. Научете се да броите парите


      
  

Movement, Directions - Движение, посоки

Move slowly, drive safely.. Карай бавно- стигни жив!


      
  

Nature - Природа

Preserve nature, your mother!. Пазете природата, Вашата майка!


      
  

Numbers - Цифри

One, two, three… Millions, billions. Едно, две, три... Милион, милиард


      
  

      
  

Plants - Растенията

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Изучете чудесата на природата, които ни заобкалят. Всичко за растенията: дървета, цветя, храсти.


      
  

Profession - Професия

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. В наши дни е много важно да имаш добра професия. Но можете ли да сте професионалист без да знаете чужди езици? Едва ли.      
  

      
  

Religion, Politics, Military, Science - Религия, политика, армия, наука

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Не пропускайте най-сериозния ни урок. Правете любов, а не война!


      
  

Sports, Games, Hobbies - Спорт, игра, хоби

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Починете си и се забавлявайте! Всичко за футбола, шаха и колекционирането на кибритени клечки


      
  

Time 1 - Време 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Времето бърза! Не се бавете! Научете всичко за времето заедно с Интернет Полиглот!


      
  

Time 2 - Време 2

Don`t waste your time! Learn new words. Не губете време! Учете нови думи


      
  

Tools - Инструменти

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Какво да използваме за почистване, ремонт, работа в градината


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - Време

There is no bad weather, all weather is fine.. Няма нищо по-хубаво от лошото време


      
  

Work, Business, Office - Работа, бизнес, офис

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Не ставай работохолик. Спри, почини си, научи думи за работата