Auto - Automobile

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante


      
  

Barvy - Colori

Vše o červené, bílé a modré. Tutto sul rosso, bianco e blu


      
  

Budovy, organizace - Edifici, Organizzazioni

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Chiese, teatri, stazioni, negozi


      
  

Čas 1 - Tempo 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Il tempo scorre


      
  

Čas 2 - Tempo 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole


      
  

Části lidského těla - Parti del corpo umano

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie


      
  

Čísla - Numeri

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Uno, due, tre… Milioni, miliardi


      
  

      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Cibo, Ristoranti, Cucina 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie


      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Cibo, Ristoranti, Cucina 2

Pokračování lekce k sežrání.. Seconda parte della vostra lezione appetitosa


      
  

      
  

      
  

Města, ulice, doprava - Città, Strade, Trasporti

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera


      
  

Míry, měření - Misure

Máte raději palce, nebo centimetry?. Preferite pollici o centimetri?


      
  

Náboženství, politika, armáda, věda - Religione, Politica, Militari, Scienze

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!


      
  

Nástroje - Strumenti

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio      
  

Oblečení 1 - Abbigliamento 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo


      
  

      
  

Peníze, nakupování - Soldi, Shopping

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi


      
  

Počasí - Tempo Atmosferico

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene


      
  

Pocity, smysly - Sentimenti, Sensi

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto


      
  

Pohyb, směry - Movimento, Direzioni

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro


      
  

Popis člověka 1 - Caratteristiche Umane 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Come descrivere le persone intorno a voi


      
  

      
  

Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii

Jak se dostat mezi lidi. Imparate a socializzare con le persone


      
  

Práce, podnikání, kancelář - Lavoro, Affari, Ufficio

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro


      
  

Příroda - La natura

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Preservate la natura, vostra madre!


      
  

Profese - Professioni

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!


      
  

Rodina - Famiglia

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita


      
  

Rostliny - Piante

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli


      
  


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Sporty, hry, koníčky - Sport, Giochi, Tempo Libero

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi


      
  

Vzdělání 1 - Educazione 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Tutto su scuola, collegi e università


      
  

Vzdělání 2 - Educazione 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi


      
  

Zábava, umění, hudba - Intrattenimento, Arte, Musica

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota


      
  

      
  

Zdraví, medicína, hygiena - Salute, Medicina, Igiene

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Come spiegare al dottore del vostro mal di testa


      
  

Zeměpis: Země, města,.. - Geografia: Stati, Città

Poznejte svět, ve kterém žijete. Conoscete il mondo in cui vivete


      
  

Život, Stáří - La vita, l`età

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte


      
  

Zvířata - Animali

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali


Languages

Czech, Italian, more

Lessons

Czech-Italian, more