இயக்கம், திசைகள் - Движение, посоки

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Карай бавно- стигни жив!
Usage Examples, Essays
Word Language: Tamil
Translation Language: Bulgarian
0 words

Я вообще очень положительный человек. Положил нa всё и радуюсь. Читать дальше...

Женщинам нравится, когда мужчине вообще пофиг. А иногда не нравится, что ему пофиг. То есть ему должно быть всё пофиг и в то же время не пофиг.

Нервный не тот, кто стучит пальцами по столу, а тот, кого это раздражает!

Алкоголь убивает только нервные клетки, остаются только спокойные.

Уровень нервной перегрузки: наорать на целлофановый пакет, потому что он не развязывается.

Essays

இயக்கம், திசைகள் (Tamil)


Движение, посоки (Bulgarian)'Letitbeism' is a philosophical approach that encourages a relaxed and accepting attitude towards life's challenges and uncertainties. It draws inspiration from the famous phrase 'Let it be,' which implies a willingness to let things unfold naturally without excessive worry or intervention. Читать дальше...

At its core, letitbeism suggests that there are aspects of life that are beyond our control, and trying to micromanage or resist them can lead to stress and frustration. Instead, it encourages individuals to embrace a more laid-back and adaptable mindset. This doesn't mean being indifferent or apathetic but rather accepting that some things are best left to take their course.

Letitbeism promotes the idea that by letting go of the need for constant control and perfection, one can experience greater peace and contentment. It's about finding a balance between actively pursuing goals and allowing life to flow without unnecessary resistance. In essence, letitbeism encourages us to trust the journey, have faith in our abilities to handle challenges, and focus on what truly matters, all while maintaining a sense of equanimity in the face of life's uncertainties.