கல்வி 2 - Адукацыя 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். Другая частка нашага знакамітага ўрока пра працэсы навучання
Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Belarusian
49 words
Word  ·  Translation
அத்தியாயம்  ·  глава  
அரட்டை அடித்தல்  ·  балбатаць  
அழித்தல்  ·  сціраць  
அழிப்பான்  ·  гумка  
ஆரம்  ·  радыус  
ஆரம்பப் பள்ளி  ·  пачатковая школа  
இயற்பியல்  ·  фізіка  
இலக்கணம்  ·  граматыка  
இலக்கியம்  ·  літаратура  
உயர்நிலைப் பள்ளி  ·  ліцэй  
உயிரியல்  ·  біялогія  
உளவியல்  ·  псіхалогія  
கணிதம்  ·  матэматыка  
கழித்தல்  ·  адыманне  
கழித்தல் குறி  ·  мінус  
கூட்டல்  ·  складанне  
கூட்டல் குறி  ·  плюс  
கோணம்  ·  вугал  
சதுரம்  ·  квадрат  
சமூகவியல்  ·  сацыалогія  
சாக்பீஸ்  ·  крэйда  
சூழலியல்  ·  экалогія  
சோதனை  ·  эксперымент  
சோதனைக் கூடம்  ·  лабараторыя  
டிகிரி  ·  градус  
தகவலியல்  ·  інфарматыка  
தவறு  ·  няправільны  
தவறு  ·  памылка  
தீர்வு காணுதல்  ·  рашаць  
பள்ளி தொடர்பான  ·  школьны  
பாடப் பொருள்  ·  прадмет  
புவியியல்  ·  геаграфія  
பெருக்கல்  ·  памнажэнне  
பொருளியல்  ·  эканоміка  
பேனா  ·  асадка  
ப்ரொஜெக்டர்  ·  праектар  
மனப்பாடம்  ·  на памяць  
முக்கோணம்  ·  трохкутнік  
முதுகில் மாட்டும் பை  ·  заплечнік  
முறையமைப்பு  ·  сістэма  
மொத்தம்  ·  сума  
மையக்கருத்து  ·  тэма  
வகுத்தல்  ·  дзяленне  
வகுப்புத் தோழர்  ·  аднакласнік  
வடிவியல்  ·  геаметрыя  
வட்டம்  ·  круг  
வரலாறு  ·  гісторыя  
வரைதல்  ·  чарціць  
வானவியல்  ·  астраномія