Разнастайныя дзеясловы 1 - Forskjellige verb 1Word Language: Belarusian
Translation Language: Norwegian
69 words
Word (transliteration: )  ·  Translation
аддаваць перавагу  (addavats' peravagu)  ·   
адказваць  (adkazvats')  ·   
адсылаць  (adsylats')  ·   
апісваць  (apisvats')  ·   
апранаць  (apranats')  ·   
атачаць  (atachats')  ·   
атрымліваць  (atrymlivats')  ·   
бачыць  (bachyts')  ·   
браць  (brats')  ·   
быць  (byts')  ·   
весяліцца  (vesjalitstsa)  ·   
выбіраць  (vybirats')  ·   
выдаткоўваць  (vydatkouvats')  ·   
выкарыстоўваць  (vykarystouvats')  ·   
гарэць  (garets')  ·   
глядзець  (gljadzets')  ·   
даваць  (davats')  ·   
думаць  (dumats')  ·   
жыць  (zhyts')  ·   
забываць  (zabyvats')  ·   
залежаць  (zalezhats')  ·   
заснуць  (zasnuts')  ·   
заўважаць  (zauvazhats')  ·   
захоўваць  (zakhouvats')  ·   
зачыняць  (zachynjats')  ·   
знікаць  (znikats')  ·   
знайсці  (znajstsi)  ·   
зрабіць  (zrabits')  ·   
кідаць  (kidats')  ·   
казаць  (kazats')  ·   
капаць  (kapats')  ·   
класці  (klastsi)  ·   
курыць  (kuryts')  ·   
мець  (mets')  ·   
мець патрэбу  (mets' patrebu)  ·   
мець патрэбу ў  (mets' patrebu u)  ·   
накрываць  (nakryvats')  ·   
наліваць  (nalivats')  ·   
належаць  (nalezhats')  ·   
насіць  (nasits')  ·   
несці  (nestsi)  ·   
пісаць  (pisats')  ·   
падмятаць  (padmjatats')  ·   
пазычаць  (pazychats')  ·   
пахнуць  (pakhnuts')  ·   
пачынаць  (pachynats')  ·   
плакаць  (plakats')  ·   
прапаноўваць  (prapanouvats')  ·   
прыносіць  (prynosits')  ·   
пытацца  (pytatstsa)  ·   
рабіць  (rabits')  ·   
разумець  (razumets')  ·   
рамантаваць  (ramantavats')  ·   
распаўсюджваць  (raspausjudzhvats')  ·   
расцягваць  (rastsjagvats')  ·   
складаць  (skladats')  ·   
слухаць  (slukhats')  ·   
спадзявацца  (spadzjavatstsa)  ·   
спаць  (spats')  ·   
спрабаваць  (sprabavats')  ·   
станавіцца  (stanavitstsa)  ·   
сядзець  (sjadzets')  ·   
ударыць  (udaryts')  ·   
ухадзіць  (ukhadzits')  ·   
хаваць  (khavats')  ·   
чакаць  (chakats')  ·   
чуць  (chuts')  ·   
чытаць  (chytats')  ·   
шукаць  (shukats')  ·