الضمائر، إرتباطات، حروف جرّ - Pronomi, Congiunzioni, Preposizioni65 words

0 0
Word Language: Arabic
Translation Language: Italian
Word Translation
      0 0 أثناء    durante
      0 0 أمام    di fronte
      0 0 أمّا    alcuno
      0 0 أنا    io
      0 0 أنت    tu
      0 0 أيضاً    anche
      0 0 أين    dove
      0 0 إذا    se
      0 0 إلى    a
      0 0 الذي    a chi
      0 0 الشيء    qualcosa
      0 0 بالأضافة إلى    oltre a
      0 0 بالإضافة إلى    così come
      0 0 بالرغم مِنْ    malgrado
      0 0 بجانب    a fianco di
      0 0 بدون    senza
      0 0 بعد    dopo
      0 0 بين    tra
      0 0 بين    tra
      0 0 بينما    mentre
      0 0 تحت    sotto
      0 0 ثانيةً    ancora
      0 0 حتى    fino
      0 0 حول    intorno
      0 0 حول    riguardo
      0 0 حيث (إلى)    dove
      0 0 خارج    fuori da
      0 0 خلال    attraverso
      0 0 داخل    dentro
      0 0 شخص ما    qualcuno
      0 0 شيء أكثر واحد    un`altra cosa
      0 0 ضدّ    contro
      0 0 طبقاً ل    secondo
      0 0 علاوة على ذلك    inoltre
      0 0 على    su
      0 0 على قمةِ    sopra
      0 0 على نفس النمط    ugualmente
      0 0 فقط    solo
      0 0 في    in
      0 0 قبل كل شيء    soprattutto
      0 0 قُرْب    vicino
      0 0 كلا … و    sia… sia
      0 0 كَمْ    come
      0 0 كُلّ    tutto
      0 0 كُلّ شخص    tutti
      0 0 ل    per
      0 0 لأن    poiché
      0 0 لذا    così
      0 0 لكن    ma
      0 0 لكي    per
      0 0 لَيسَ فقط … لكن أيضاً    non solo… ma anche
      0 0 لِماذا    perché
      0 0 ما    cosa
      0 0 متى    quando
      0 0 منذ    da
      0 0 مَع    con
      0 0 مَنْ    chi
      0 0 مِنْ    da
      0 0 نحن    noi
      0 0 نحو    verso
      0 0 هم    loro
      0 0 هو    lui
      0 0 هي    lei
      0 0 و    e
      0 0 وراء    dietro
Languages: Arabic, Italian, more...
Lessons: Arabic-Italian, more...