νωρίς  -  maturus

νωρίς - maturus



Usage Examples

νωρίς (Greek)


maturus (Latin)