التعليم 2 - Disciplina II

الجزء الثاني من درسنا الشهير عن عملية التعليم.

Word Language: Arabic
Translation Language: Latin


Word  ·  Translation
 ·  litera
 ·  additio
 ·  oeconomia
 ·  historia
 ·  geographia
 ·  peccum
 ·  circulus
 ·  mathematica
 ·  angulus
 ·  multiplicatio
 ·  calx
 ·  subductio
 ·  luminare
 ·  capitulum
 ·  physicum
 ·  divisio
 ·  stylus
 ·  grammatica
 ·  summa
 ·  triangulum
 ·  laboratorium
 ·  ephebia
 ·  quadrum
 ·  schola
 ·  thema
 ·  formula
 ·  geometria
 ·  tentamentum
 ·  falsus
 ·  biologia
 ·  sociologia
 ·  oecologia
 ·  astrologia
 ·  psychologia
 ·  garrire
 ·  pingere
 ·  delere
 ·  scholasticus

Languages

Arabic, Latin, more

Lessons

Arabic-Latin, more