زندگی کردن  -  leven

زندگی کردن - leven



Usage Examples

زندگی کردن (Farsi)


leven (オランダ語)