Animals - Dyr

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr

言葉

      

Buildings, Organizations - Bygninger, Organisationer

Churches, theatres, train stations, stores. Kirker, teatre, togstationer, butikker

言葉

      

Car - Bil

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder

言葉

      

City, Streets, Transportation - By, Gader, Transport

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset

言葉

      

Clothing 1 - Tøj 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen

言葉


      

Colors - Farver

All about red, white and blue. Alt om rød, hvid og blå

言葉

      

Education 1 - Uddannelse 1

All about school, college, university. Alt om skole, højskole, universitet

言葉

      

Education 2 - Uddannelse 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb

言葉

      

Entertainment, Art, Music - Underholdning, Kunst, Musik

What would be our life without art? An empty shell. Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal

言葉

      

Family - Familie

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet

言葉


      

Feelings, Senses - Følelser, Sanser

All about love, hate, smell and touch. Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans

言葉

      

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Mad, Restauranter, Køkken 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster

言葉

      

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Mad, Restauranter, Køkken 2

Part two of yummy lesson. Del to af lækkerbisken

言葉

      

Geography: Countries, Cities... - Geografi: Lande, Byer...

Know the world where you live. Kend den verden, som du bor i

言葉

      

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Hilsener, Anmodninger, Velkomster, Afskeder

Know how to socialize with people. Vid, hvordan du skal omgås folk

言葉

      

Health, Medicine, Hygiene - Sundhed, Medicin, Hygiejne

How to tell doctor about your headache. Sådan fortæller du lægen om din hovedpine

言葉


      

Human Body Parts - Menneskets kropsdele

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører

言葉

      

Human Characteristics 1 - Menneskelige kendetegn 1

How to describe people around you. Sådan beskrives folk omkring dig

言葉


      

Life, Age - Liv, Alder

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død

言葉


      

Measures, Measurements - Mål, Måleenheder

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?

言葉

      

Money, Shopping - Penge, Indkøb

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge

言葉

      

Movement, Directions - Bevægelser, Retninger

Move slowly, drive safely.. Kør roligt og sikkert.

言葉

      

Nature - Natur

Preserve nature, your mother!. Bevar naturen, din moder!

言葉

      

Numbers - Tal

One, two, three… Millions, billions. En, to, tre...Millioner, milliarder

言葉


      

Plants - Planter

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske

言葉

      

Profession - Profession

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!

言葉


      

Religion, Politics, Military, Science - Religion, Politik, Militær, Videnskab

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!

言葉

      

Sports, Games, Hobbies - Sport, Spil, Hobbyer

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker

言葉

      

Time 1 - Tid 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!

言葉

      

Time 2 - Tid 2

Don`t waste your time! Learn new words. Spild ikke din tid! Lær nye ord

言葉

      

Tools - Værktøj

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug

言葉


      

Weather - Vejr

There is no bad weather, all weather is fine.. Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.

言葉

      

Work, Business, Office - Arbejde, Forretning, Kontor

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde

言葉

Languages: 英語, デンマーク語, more...
レッスン: 英語-デンマーク語, more...
Audio レッスン: デンマーク語-英語