பல்வேறு பெயரடைகள் - Olika adjektiv単語言語: Tamil
翻訳言語: Swedish