பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Różne Czasowniki 1単語言語: Tamil
翻訳言語: Polish