பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Forskjellige verb 1単語言語: Tamil
翻訳言語: Norwegian