வானிலை - Tempestus

மோசமான வானிலை என எதுவும் இல்லை, அனைத்துமே நல்ல வானிலை தான்..

単語言語: Tamil
翻訳言語: Latin


Word >> Translation
காற்று அடிக்கிறது ventosus est
0 0
குளிராக உள்ளது. frigidus est
0 0
குளிர் அடைதல் frigidus agere
0 0
குளிர்ச்சியாக உள்ளது. alsus est
0 0
சூடாக (வெதுமையாக) உள்ளது. calidus est
0 0
நனைதல் umidus agere
0 0
நனைத்தல் tingere
0 0
பனி nix
0 0
பனி பொழிகிறது. ningens est
0 0
பனி பொழிதல் ningere
0 0
மழை imber
0 0
மழை பொழிகிறது. pluvius est
0 0
மழை பொழிதல் pluere
0 0
மாறுகிறது varius
0 0
மூடுபனி caligo
0 0
மேகமூட்டம் nubilus
0 0
வானிலை caelum
0 0
வானிலை மோசமாக உள்ளது. caelum malum est
0 0
வெயில் அடிக்கிறது. apricus est
0 0
வெளியே இதமாக இருக்கிறது. lepidus est
0 0

Languages

Tamil, ラテン語, more

レッスン

Tamil-ラテン語, more