பல்வேறு பெயரடைகள் - Vari Aggettivi単語言語: Tamil
翻訳言語: Italian