பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Divers Verbes 266 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: French
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    laisser
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    bavarder
   0 0 அறிந்துகொள்வது    connaître
   0 0 அழைப்பது    inviter
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    inquiéter
   0 0 இணைப்பது    attacher
   0 0 இயலுதல்    pouvoir
   0 0 இழப்பது    perdre
   0 0 உடைப்பது    casser
   0 0 உருவாக்குவது    créer
   0 0 உலர்த்துவது    sécher
   0 0 ஊதுவது    souffler
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    dévisser quelque chose
   0 0 எதையாவது திருகுவது    visser quelque chose
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    froncer les sourcils
   0 0 ஏமாற்றுவது    tromper
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    se tromper
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    se détendre
   0 0 கண்விழிப்பது    se réveiller
   0 0 கவலைப்படுவது    s`inquiéter de
   0 0 காலியாக்குவது    vider
   0 0 கிழிப்பது    déchirer
   0 0 கிழ்ப்படிவது    obéir
   0 0 கீழே போடுவது    laisser tomber
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    désobéir
   0 0 குனிவது    courber
   0 0 கேலி பேசுவது    plaisanter
   0 0 கைப்பற்றுவது    capturer
   0 0 சந்திப்பது    rencontrer
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    parler couramment
   0 0 சரிபார்ப்பது    vérifier
   0 0 சலிப்படைவது    s`ennuyer
   0 0 சுத்தம் செய்வது    laver
   0 0 தடுப்பது    interdire
   0 0 திருடுவது    voler
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    rendre
   0 0 துடைப்பது    essuyer
   0 0 துளையிடுவது    ennuyer
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    ennuyer
   0 0 தோற்கடிப்பது    battre
   0 0 நடுங்குவது    secouer
   0 0 நடைபெறுவது    avoir lieu
   0 0 நம்புவது    croire
   0 0 நினைவுகூறுவது    se souvenir de ...
   0 0 நிரப்புவது    remplir
   0 0 நீக்குவது    enlever
   0 0 பதிலளிப்பது    répondre (à)
   0 0 பழகிப்போவது    s`habituer à
   0 0 பாதுகாப்பது    protéger
   0 0 பின்பற்றுவது    suivre
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    séparer
   0 0 புகார் கொடுப்பது    se plaindre
   0 0 போராடுவது    se battre
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    signifier
   0 0 மாற்றுவது    changer (de)
   0 0 மீட்பது    secourir
   0 0 மீண்டும் செய்வது    répéter
   0 0 மூழ்குவது    s`enfoncer
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    persuader
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    promettre
   0 0 வாழ்த்துவது    désirer
   0 0 விடுவிப்பது    lâcher
   0 0 விரிப்பது    déplier
   0 0 விரும்புவது    vouloir
   0 0 விளக்குவது    expliquer
   0 0 வெற்றிபெறுவது    réussir
Languages: Tamil, フランス語, more...
レッスン: Tamil-フランス語, more...