பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Zájmena, spojky, předložky65 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: Czech
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    nejen.. ale i
   0 0 அடியில்    pod
   0 0 அதேபோல    jako
   0 0 அதோடு சேர்த்து    k
   0 0 அனைவரும்    všechno
   0 0 அருகில்    blízko
   0 0 அல்லது    oba
   0 0 அவர்    on
   0 0 அவள்    ona
   0 0 அவ்ர்கள்    oni
   0 0 அவ்வாறே    právě tak
   0 0 ஆனால்    ale
   0 0 இடையில்    mezi
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    jak... také
   0 0 இருந்த போதிலும்    přestože
   0 0 இருந்து    z
   0 0 இல்    v
   0 0 இல்லாமல்    bez
   0 0 உடன்    s
   0 0 உட்புறம்    dovnitř
   0 0 எங்கு    kam
   0 0 எங்கே    kdo
   0 0 எதிராக    proti
   0 0 எனவே    tedy
   0 0 எனில்    jestli / kdyby / když
   0 0 என்ன    co
   0 0 எப்படி    jak
   0 0 எப்போது    když
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    kromě toho
   0 0 ஏதாவது    něco
   0 0 ஏனெனில்    protože
   0 0 ஏன்    proč
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    každý
   0 0 க்கு    pro
   0 0 க்கு    do / k
   0 0 சமயத்தில்    dokud
   0 0 சுற்றிலும்    kolem
   0 0 தொடங்கி    od
   0 0 நான்   
   0 0 நாம்    my
   0 0 நீ    vy/ty
   0 0 நோக்கி    směrem
   0 0 பக்கத்தில்    vedle
   0 0 படி    podle
   0 0 பற்றி    o
   0 0 பின்னால்    za
   0 0 பிறகு    potom
   0 0 பொருட்டு    aby
   0 0 போது    během
   0 0 மத்தியில்    mezi
   0 0 மற்றும்    a
   0 0 மீண்டும்    znovu
   0 0 மீது    na
   0 0 முன்    před
   0 0 மூலம்    skrz
   0 0 மேலும்    navíc
   0 0 மேலும்    také
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    ještě jedna věc
   0 0 மேல்    na
   0 0 யாருடைய    jejichž
   0 0 யாரோ ஒருவர்    někdo
   0 0 யார்    kdo
   0 0 வரைக்கும்    dokud
   0 0 வெறும்    jen
   0 0 வெளியே    z
Languages: Tamil, チェク語, more...
レッスン: Tamil-チェク語, more...