பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Займеннікі, злучнікі, прыназоўнікі単語言語: Tamil
翻訳言語: Belarusian


Word >> Translation
(இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட ня толькі… але і
0 0
அடியில் пад
0 0
அதேபோல таксама як
0 0
அதோடு சேர்த்து у дадатак
0 0
அனைவரும் усе
0 0
அருகில் каля
0 0
அல்லது той або другі
0 0
அவர் ён
0 0
அவள் яна
0 0
அவ்ர்கள் яны
0 0
அவ்வாறே таксама
0 0
ஆனால் але
0 0
இடையில் паміж
0 0
இரண்டும் ... மேலும் як… так і
0 0
இருந்த போதிலும் нягледзячы на
0 0
இருந்து ад
0 0
இல் у
0 0
இல்லாமல் без
0 0
உடன் з
0 0
உட்புறம் знутры
0 0
எங்கு куды
0 0
எங்கே дзе
0 0
எதிராக супраць
0 0
எனவே таму што
0 0
எனில் калі
0 0
என்ன што
0 0
எப்படி як
0 0
எப்போது калі
0 0
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக акрамя таго
0 0
ஏதாவது штосьці
0 0
ஏனெனில் таму што
0 0
ஏன் чаму
0 0
ஒவ்வொருவரும் кожны
0 0
க்கு для
0 0
க்கு да
0 0
சமயத்தில் пакуль
0 0
சுற்றிலும் вакол
0 0
தொடங்கி з
0 0
நான் я
0 0
நாம் мы
0 0
நீ вы
0 0
நோக்கி да
0 0
பக்கத்தில் каля
0 0
படி у адпаведнасці
0 0
பற்றி пра
0 0
பின்னால் за
0 0
பிறகு пасля
0 0
பொருட்டு для таго каб
0 0
போது напрацягу
0 0
மத்தியில் паміж
0 0
மற்றும் і
0 0
மீண்டும் зноў
0 0
மீது на
0 0
முன் перад
0 0
மூலம் скрозь
0 0
மேலும் звыш таго
0 0
மேலும் таксама
0 0
மேலும் ஒரு விஷயம் і яшчэ
0 0
மேல் у версе
0 0
யாருடைய чый
0 0
யாரோ ஒருவர் хтосьці
0 0
யார் хто
0 0
வரைக்கும் да
0 0
வெறும் толькі
0 0
வெளியே звонку
0 0