ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள்65 words

0 0
単語言語: Farsi
翻訳言語: Tamil
Word Translation
      0 0 آنها அவ்ர்கள்
      0 0 از இருந்து
      0 0 از தொடங்கி
      0 0 از طریق மூலம்
      0 0 اما ஆனால்
      0 0 او அவள்
      0 0 او அவர்
      0 0 اگر எனில்
      0 0 با உடன்
      0 0 بدون இல்லாமல்
      0 0 برای க்கு
      0 0 بنابراین எனவே
      0 0 به க்கு
      0 0 به رغم இருந்த போதிலும்
      0 0 به سمت நோக்கி
      0 0 به منظور பொருட்டு
      0 0 به همین شکل அவ்வாறே
      0 0 به کجا எங்கு
      0 0 بین இடையில்
      0 0 تا வரைக்கும்
      0 0 تحت அடியில்
      0 0 جایی که எங்கே
      0 0 خارج از வெளியே
      0 0 داخل உட்புறம்
      0 0 در இல்
      0 0 در போது
      0 0 در اطراف சுற்றிலும்
      0 0 در بالای மேல்
      0 0 در برابر எதிராக
      0 0 در حالی که சமயத்தில்
      0 0 در مقابل முன்
      0 0 در میان மத்தியில்
      0 0 در کنار பக்கத்தில்
      0 0 درباره பற்றி
      0 0 دوباره மீண்டும்
      0 0 روی மீது
      0 0 شما நீ
      0 0 طبق படி
      0 0 علاوه بر அதோடு சேர்த்து
      0 0 علاوه بر این மேலும்
      0 0 فقط வெறும்
      0 0 ما நாம்
      0 0 مال چه کسی யாருடைய
      0 0 من நான்
      0 0 نزدیک அருகில்
      0 0 نه تنها... بلکه (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட
      0 0 هر دوی ...و... இரண்டும் ... மேலும்
      0 0 همانگونه که அதேபோல
      0 0 همه அனைவரும்
      0 0 همه ஒவ்வொருவரும்
      0 0 همچنین மேலும்
      0 0 و மற்றும்
      0 0 وقتی که எப்போது
      0 0 پس از பிறகு
      0 0 پشت سر பின்னால்
      0 0 چرا ஏன்
      0 0 چه என்ன
      0 0 چه کسی யார்
      0 0 چون ஏனெனில்
      0 0 چگونه எப்படி
      0 0 چیزی ஏதாவது
      0 0 کسی யாரோ ஒருவர்
      0 0 گذشته از هرچیزی எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக
      0 0 یا அல்லது
      0 0 یک چیز دیگر மேலும் ஒரு விஷயம்
Languages: Farsi, Tamil, more...
レッスン: Farsi-Tamil, more...