فعل‌های گوناگون 2 - பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 266 words

0 0
単語言語: Farsi
翻訳言語: Tamil
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن வாழ்த்துவது
      0 0 آزاد کردن விடுவிப்பது
      0 0 آزردن தொந்தரவு செய்வது
      0 0 اتفاق افتادن நடைபெறுவது
      0 0 اجازه دادن அனுமதிப்பது
      0 0 اخم کردن எரிச்சல் காட்டுவது
      0 0 از دست دادن இழப்பது
      0 0 استراحت کردن ஓய்வெடுப்பது
      0 0 اسیر کردن கைப்பற்றுவது
      0 0 اشتباه کردن ஒரு தவறை செய்வது
      0 0 انداختن கீழே போடுவது
      0 0 ایجاد کردن உருவாக்குவது
      0 0 باز کردن விரிப்பது
      0 0 باور کردن நம்புவது
      0 0 به خاطر آوردن நினைவுகூறுவது
      0 0 بیدار شدن கண்விழிப்பது
      0 0 ترغیب کردن வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது
      0 0 تغییر دادن மாற்றுவது
      0 0 تند تند حرف زدن அரட்டை அடிப்பது
      0 0 توانستن இயலுதல்
      0 0 توضیح دادن விளக்குவது
      0 0 تکرار کردن மீண்டும் செய்வது
      0 0 جدا کردن பிரிந்துவிடுவது
      0 0 حذف کردن நீக்குவது
      0 0 خالی کردن காலியாக்குவது
      0 0 خسته کردن துளையிடுவது
      0 0 خشک کردن உலர்த்துவது
      0 0 خم شدن குனிவது
      0 0 خواستن விரும்புவது
      0 0 دانستن அறிந்துகொள்வது
      0 0 دزدیدن திருடுவது
      0 0 دعوا کردن போராடுவது
      0 0 دعوت کردن அழைப்பது
      0 0 دمیدن ஊதுவது
      0 0 دنباله روی کردن பின்பற்றுவது
      0 0 روان صحبت کردن சரளமாகப் பேசுவது
      0 0 زدن தோற்கடிப்பது
      0 0 سرپیچی کردن கீழ்ப்படிய மறுப்பது
      0 0 شستن சுத்தம் செய்வது
      0 0 شوخی کردن கேலி பேசுவது
      0 0 شکایت کردن புகார் கொடுப்பது
      0 0 شکستن உடைப்பது
      0 0 ضمیمه کردن இணைப்பது
      0 0 عادت کردن பழகிப்போவது
      0 0 غرق شدن மூழ்குவது
      0 0 فریب دادن ஏமாற்றுவது
      0 0 قول دادن வாக்குறுதி அளிப்பது
      0 0 لرزیدن நடுங்குவது
      0 0 محافظت کردن பாதுகாப்பது
      0 0 مزاحم شدن இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது
      0 0 معنی دادن பொருள் சுட்டுவது
      0 0 ملاقات کردن சந்திப்பது
      0 0 ممنوع کردن தடுப்பது
      0 0 موفق شدن வெற்றிபெறுவது
      0 0 نجات دادن மீட்பது
      0 0 نگران چیزی بودن கவலைப்படுவது
      0 0 پاره کردن கிழிப்பது
      0 0 پاسخ دادن பதிலளிப்பது
      0 0 پاک کردن துடைப்பது
      0 0 پر کردن நிரப்புவது
      0 0 پس دادن திரும்ப ஒப்படைப்பது
      0 0 پیروی کردن கிழ்ப்படிவது
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن எதையாவது திருகுவது
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن எதையாவது கழற்றுவது
      0 0 کسل بودن சலிப்படைவது
      0 0 کنترل کردن சரிபார்ப்பது
Languages: Farsi, Tamil, more...
レッスン: Farsi-Tamil, more...