A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech


  

Churches, theatres, train stations, stores. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody


  

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.


  

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře


  

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo


  

  

All about red, white and blue. Vše o červené, bílé a modré


  

All about school, college, university. Všechno o škole, vysoké a univerzitě


  

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání


  

What would be our life without art? An empty shell. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka


  

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života


  

All about love, hate, smell and touch. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku


  

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.


  

Part two of yummy lesson. Pokračování lekce k sežrání.


  

Know the world where you live. Poznejte svět, ve kterém žijete


  

Know how to socialize with people. Jak se dostat mezi lidi  

How to tell doctor about your headache. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy


  

  

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši


  

How to describe people around you. Jak popsat lidi kolem sebe


  

  

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti


  

  

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Máte raději palce, nebo centimetry?


  

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze


  

Move slowly, drive safely.. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně


  

Preserve nature, your mother!. Ochraňujte přírodu, svou matku!


  

One, two, three… Millions, billions. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy


  

  

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře


  

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!  

  

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!


  

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček


  

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!


  

Don`t waste your time! Learn new words. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka


  

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení


  

  

  

  

  

  

There is no bad weather, all weather is fine.. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné


  

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci