กริยาที่หลากหลาย 1 - Різні дієслова 169 words

0 0
Lingua Parole: Thai
Lingua Traduzioni: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 กระจาย    поширювати (poshyrjuvaty)
      0 0 กลายมาเป็น    ставати (stavaty)
      0 0 กวาด    підмітати (pіdmіtaty)
      0 0 ขน/แบก    нести (nesty)
      0 0 ขว้าง    кидати (kydaty)
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    залежати (zalezhaty)
      0 0 ขุด    копати (kopaty)
      0 0 คลุม    накривати (nakryvaty)
      0 0 คิด    думати (dumaty)
      0 0 ชอบมากกว่า    віддавати перевагу (vіddavaty perevahu)
      0 0 ซ่อน    ховати (khovaty)
      0 0 ซ่อม    лагодити (lahodyty)
      0 0 ดู    дивитися (dyvytysja)
      0 0 ตอบ    відповідати (vіdpovіdaty)
      0 0 ตี    вдарити (vdaryty)
      0 0 ต้อง    бути зобов`язаним (buty zobov`jazanym)
      0 0 ต้องการ    мати потребу в (maty potrebu v)
      0 0 ถาม    запитувати (zapytuvaty)
      0 0 ทำ    робити (robyty)
      0 0 ทำ    робити (robyty)
      0 0 นอนหลับ    заснути (zasnuty)
      0 0 นั่ง    сидіти (sydіty)
      0 0 ปิด    зачиняти (zachynjaty)
      0 0 พยายาม    намагатися (namahatysja)
      0 0 พับ    складати (skladaty)
      0 0 พูด    говорити (hovoryty)
      0 0 ฟัง    слухати (slukhaty)
      0 0 มี    мати (maty)
      0 0 ยืด    розтягувати (roztjahuvaty)
      0 0 รอ    чекати (chekaty)
      0 0 รักษา    зберігати (zberіhaty)
      0 0 ร้องไห้    плакати (plakaty)
      0 0 ลืม    забувати (zabuvaty)
      0 0 ล้อมรอบ    оточувати (otochuvaty)
      0 0 วาง    класти (klasty)
      0 0 สนุก    веселитися (veselytysja)
      0 0 สวมเสื้อผ้า    одягати (odjahaty)
      0 0 สวมใส่    носити (nosyty)
      0 0 สังเกต    зауважувати (zauvazhuvaty)
      0 0 สูบ    палити (palyty)
      0 0 ส่ง    посилати (posylaty)
      0 0 หลับ    спати (spaty)
      0 0 หวัง    сподіватися (spodіvatysja)
      0 0 หา    знайти (znajty)
      0 0 หา    шукати (shukaty)
      0 0 หายไป    зникати (znykaty)
      0 0 อธิบาย    описувати (opysuvaty)
      0 0 ออกจาก    іти (іty)
      0 0 อาศัย    жити (zhyty)
      0 0 อาศัย    займати (zajmaty)
      0 0 อ่าน    читати (chytaty)
      0 0 เขียน    писати (pysaty)
      0 0 เข้าใจ    розуміти (rozumіty)
      0 0 เท    наливати (nalyvaty)
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    бути (buty)
      0 0 เป็นของ    належати (nalezhaty)
      0 0 เริ่ม    починати (pochynaty)
      0 0 เลือก    вибирати (vybyraty)
      0 0 เสนอ    пропонувати (proponuvaty)
      0 0 เห็น    бачити (bachyty)
      0 0 เอา    брати (braty)
      0 0 เอามา    приносити (prynosyty)
      0 0 ใช้    витратити (vytratyty)
      0 0 ใช้    використовувати (vykorystovuvaty)
      0 0 ให้    давати (davaty)
      0 0 ได้กลิ่น    пахнути (pakhnuty)
      0 0 ได้ยิน    чути (chuty)
      0 0 ได้รับ    одержувати (oderzhuvaty)
      0 0 ไหม้    горіти (horіty)
Languages: Thailandese, Ucraino, more...
Lezioni: Thailandese-Ucraino, more...