இயக்கம், திசைகள் - Movimento, Direzioni

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro

0 words

0 0
Lingua Parole: Tamil
Lingua Traduzioni: Italian

Word Translation
Languages: Tamil, Italiano, more...
Lezioni: Tamil-Italiano, more...