நேரம் 2 - زمان 2

உங்கள் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள்! புதிய சொற்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். وقت خود را هدر ندهید! کلمات جدید را بیاموزید

23 words

0 0
Lingua Parole: Tamil
Lingua Traduzioni: Farsi
Word Translation
   0 0 அக்டோபர்    اکتبر
   0 0 ஆகஸ்ட்    اوت
   0 0 இலையுதிர் காலம்    پائیز
   0 0 ஏப்ரல்    آوریل
   0 0 குளிர் காலம்    زمستان
   0 0 கோடை காலம்    تابستان
   0 0 சனிக்கிழமை    شنبه
   0 0 செப்டம்பர்    سپتامبر
   0 0 செவ்வாய்க்கிழமை    سه شنبه
   0 0 ஜனவரி    ژانویه
   0 0 ஜூன்    ژوئن
   0 0 ஜூலை    جولای
   0 0 ஞாயிற்றுக்கிழமை    یکشنبه
   0 0 டிசம்பர்    دسامبر
   0 0 திங்கள்கிழமை    دوشنبه
   0 0 நவம்பர்    نوامبر
   0 0 பிப்ரவரி    فوریه
   0 0 புதன்கிழமை    چهارشنبه
   0 0 மார்ச்    مارس
   0 0 மே    مه
   0 0 வசந்தம்    بهار
   0 0 வியாழக்கிழமை    پنج شنبه
   0 0 வெள்ளிக்கிழமை    جمعه
Languages: Tamil, Farsi, more...
Lezioni: Tamil-Farsi, more...