வருத்தம்  -  upprörd

வருத்தம் - upprörd



Usage Examples

வருத்தம் (Tamil)


upprörd (Swedia)