இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

0 words

0 0
Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Hebrew

Word Translation
Languages: Tamil, Hibrani, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Tamil-Hibrani, Lain-lain...